Izabelin-Dziekanówek

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
549 000 PLN
Powierzchnia działki
1 200 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
23
Długość działki (mb.)
52
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Gaz
W drodze

Opis nieruchomości

Ładna okolica, ładne miejsce na pobudowanie wymarzonego domu wolnostojącego.
Działka wymiarowa, budowlana objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

§ 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN o numerach od 1 do 6 ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne,
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalnousługowego;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN o numerach od 1 do 6 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2; (Zmieniono Uchwałą Nr XLVII/388/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 marca 2022 r.)
4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej – minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,6,
d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0,05,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – 11 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe,
f) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,
g) maksymalna wysokość: budowli, obiektów małej architektury – 11 m,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
i) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20° do 45°, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki:
- 1200 m² dla budynków wolnostojących,
- 800 m² dla budynków w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
b) minimalna szerokość frontu działki:
- 20 m dla budynków wolnostojących,
- 10 m dla budynków w zabudowie bliźniaczej;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej zgodnie z pkt 5 lit. a;
7) obsługę komunikacyjną działek budowlanych i warunki parkingowe zgodnie z §12;
8) obsługę działek budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

Media: prąd, woda, gaz w drodze .

Kontakt:
Urszula Gałązka
tel.667506608
ugalazka@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).