Kręczki

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
2 550 000 PLN
Powierzchnia
1 000 m2
Rodzaj budynku
Hala produkcyjna
Rynek
Pierwotny
Liczba pięter
1
Rok budowy
1964
Przeznaczenie
Handlowo/Usługowe
Stan budynku
Dobry
Parking naziemny
Tak

Opis nieruchomości

Do sprzedania nieruchomość gruntowa o powierzchni 7380m2 zabudowana halą magazynowo- produkcyjną o powierzchni 1000m2 plus 150m2 pomieszczenia socjalne.
Teren ogrodzony.
Media: prąd, studnia, szambo, podpisana umowa z PGE na wykonanie przyłącza gazowego.
Teren objęty miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego, i oznaczony symbolem 3U/MN

Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej U/MN
§ 50.
Oznaczenie terenu
1U/MN-4U/MN
1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania
1) przeznaczenie podstawowe
a) w terenach 3U/MN i 4U/MN usługi w zakresie: rzemiosła, handlu detalicznego, handlu ekspozycyjnego, handlu hurtowego, budownictwa, hotelarskie i gastronomii, obsługi nieruchomości, wynajmu, poczty, telekomunikacji, działalności weterynaryjnej, usług pralniczych, transportu, logistyki, gospodarki magazynowej, administracji, pośrednictwa finansowego, obsługi technicznej i napraw pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw do pojazdów i olejów opałowych oraz rzemiosła produkcyjnego
b) w terenach 1U/MN i 2U/MN usługi w zakresie: rzemiosła, handlu ekspozycyjnego, handlu hurtowego, transportu, gospodarki magazynowej, obsługi technicznej i napraw pojazdów mechanicznych, oraz rzemiosła produkcyjnego
2) przeznaczenie uzupełniające
a) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej
b) urządzenia: budowlane, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych
c) garaże i budynki gospodarcze towarzyszące zabudowie
d) zieleń urządzona, obiekty małej architektury
3) przeznaczenie dopuszczalne
a) zachowana funkcja mieszkaniowa w budynkach wolno stojących
b) nowa funkcja mieszkaniowa -lokal wbudowany
c) zachowana zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodarcze związane z produkcją rolniczą)
d) drogi wewnętrzne

b) portiernie, przedsionki, zadaszenia lub wiatrołapy, obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury technicznej, trwałe elementy konstrukcyjne budynków (schody na gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolumnach, wykusz o maksymalnym wysięgu do 1m poza lico budynku) dopuszczalne pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a linią zabudowy
c) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Dopuszcza się remonty i modernizację (nie obejmujące powiększenia powierzchni zabudowy) istniejącej zabudowy usytuowanej w pasie terenu między liniami rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy
d) dopuszcza się wycofanie zabudowy w głąb działki
e) linie zabudowy obiektów usług i rzemiosła produkcyjnego wzdłuż wspólnej granicy działki z projektowaną i istniejącą zabudową mieszkaniową, ustala się na 1,5 wysokości zabudowy obiektów, usług i rzemiosła(dotyczy ściany najbliższej tej granicy)
f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od granicy działek pełniących funkcje niepublicznych dróg wewnętrznych
g) sytuowanie zabudowy w korytarzu napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z ustaleniami zapisanymi w ust. 5 pkt 2 i 3 i ust. 6 pkt 1 lit. d
2) powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na działce budowlanej do 80%
3) powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej co najmniej 20%
4) wysokość budynków
a) usługowych do 3 kondygnacji do 15m
b) zachowanego budynku mieszkalnego do 3 kondygnacji do 11m
c) gospodarczych w zachowanej zabudowie zagrodowej do 2 kondygnacji do 6m
d) budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja do 4,5m
e) reklam i masztów oświetleniowych do 25m wysokości
5) kształt dachów dachy spadziste 25-45° lub płaskie
6) kolorystyka
a) kolor elewacji w barwach pastelowych i szarościach, materiały naturalne
b) dachy-ciemne od brązu poprzez czerwień do szarości - ciemne od brązu poprzez czerwień do szarości
7) powierzchnia usług usługi handlu detalicznego do 200m2 powierzchni sprzedaży w jednym lokalu
8) reklamy (§ 10.1.)
a) na dachu budynku o wysokości i formie zharmonizowanej z architekturą budynku
b) na ogrodzeniach lub elewacjach budynków. Zakazuje się umieszczanie reklam i znaków informacyjno - plastycznych w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytywanie
9) ogrodzenia
a) ogrodzenia działek od strony dróg lokowane w liniach rozgraniczających tych dróg za chodnikiem, o max wysokości 2,2m nad poziom terenu, ażurowe w 50%, z cokołem pełnym max do wysokości 0,6m nad poziom terenu
b) dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzeń w głąb działek. Teren pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy, wzdłuż dróg KDD i niepublicznych dróg wewnętrznych, w takich przypadkach można przeznaczyć na miejsca postojowe, zieleń ozdobną lub chodniki
c) ustala się symetryczne narożne ścięcia linii ogrodzeń nie mniejsze niż 5m x 5m dla dróg KDD i niepublicznych dróg wewnętrznych oraz niesymetryczne narożne ścięcia linii ogrodzeń nie mniejsze niż 10m wzdłuż drogi KDZ i nie mniejsze niż 5m wzdłuż dróg KDD i niepublicznych dróg wewnętrznych
d) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeń pełnych
10) obiekty małej architektury w szczególności: pojemniki z zielenią, słupki, murki, ławki, elementy placów zabaw, fontanny, pomniki, miejsca na pojemniki (obudowa) na śmieci, trzepaki
11) minimalne powierzchnie nowych wydzielanych działek budowlanych
a) 3000m2
b) ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą działek wydzielonych: pod urządzenia infrastruktury technicznej, działek wydzielonych pod drogi wewnętrzne, oraz działek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych a realizacja zabudowy na tych działkach zgodna będzie z przepisami odrębnymi
c) dopuszczalne obniżenie minimalnej powierzchni nowych wydzielanych działek budowlanych o 5%
d) dopuszczalne obniżenie minimalnej powierzchni nowych wydzielanych działek budowlanych o 10%, jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, odpowiednio zgodnie z § 14
1) minimalne fronty nowych wydzielanych działek budowlanych
20m z tolerancją dla działek przylegających do placów do zawracania lub na łuku drogi
2) kąt położenia granicy działek do linii rozgraniczającej dróg zachowanie istniejących kątów położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dróg
3) zasady i warunki podziału
a) każda wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej
b) przy każdym podziale terenu przylegającego do istniejących dróg należy każdorazowo wydzielać działki pod poszerzenie tej drogi, a linie tego wydzielenia muszą się pokrywać z jej liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie
c) ustala się zasady wydzielania działek i niepublicznych dróg wewnętrznych:
- w przypadku wydzielenia niepublicznych dróg wewnętrznych, powstających z symetrycznego wydzielenia z dwóch sąsiadujących działek, podział winien być dokonany jednocześnie dla obydwu nieruchomości, a w przypadku braku możliwości wydzielenia symetrycznego odpowiednią szerokość tych dróg wydziela się na każdej działce oddzielnie
- przy wyznaczaniu niepublicznych dróg wewnętrznych, równoległych do kierunku istniejących granic działek oś projektowanych niepublicznych dróg wewnętrznych, powinna przebiegać wzdłuż prawnej granicy pomiędzy sąsiadującymi, przeznaczonymi do podziału działkami
- należy tak dzielić teren, aby unikać wyznaczania niepublicznych dróg wewnętrznych, po obu stronach jednego rzędu działek
- linie rozgraniczające niepublicznych dróg wewnętrznych, wyznacza się odmierzając od wyznaczonej osi (granicy działek), symetrycznie w każdą stronę odpowiednio po 4m (5m w przypadku takiej możliwości), a w przypadku braku możliwości wyznaczenia symetrycznej drogi wewnętrznej, po 8m na każdej działce oddzielnie
- każda nowa niepubliczna droga wewnętrzna, winna mieć dwustronne włączenie do układu komunikacyjnego, a gdyby to było niemożliwe, droga o jednostronnym włączeniu dłuższa niż 60m, musi mieć stworzone warunki do zawracania (placyk do zawracania o minimalnych wymiarach 20m x 20m)
- skrzyżowania niepublicznych dróg wewnętrznych, należy projektować pod kątem zbliżonym do kąta prostego z odpowiednimi narożnymi ścięciami linii rozgraniczających
- ustala się symetryczne narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m dla dróg KDD i niepublicznych dróg wewnętrznych oraz niesymetryczne narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 10m wzdłuż drogi KDZ i 5m wzdłuż drogi KDD i drogi wewnętrznej
- zakazuje się takich podziałów działek, które związane będą z nowymi zjazdami na drogi bez zgody zarządcy drogi
d) dopuszcza się wykorzystanie dla celów budowlanych nieruchomości gruntowych złożonych z więcej niż jednej działki (pod warunkiem stosowania określonych planem parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej)

Parametry dodatkowe

  • Typ ulicy/drogi: Cicha

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).