Łomianki

Dąbrowa Leśna

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
2 710 000 PLN
Powierzchnia działki
2 710 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
35
Długość działki (mb.)
77.5
Kształt działki
Prostokąt

Opis nieruchomości

Działka przy najpięknieszej ulicy Dąbrowy Leśnej. MPZP przewiduje :

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
b) uzupełniające - istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza,
2) warunki dla przeznaczenia uzupełniającego - dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejącej
zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym do parametrów ustalonych planem dla terenu z
zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest lokalizowanie nowej zabudowy o przeznaczeniu
uzupełniającym na nieruchomościach gdzie nie ma istniejącej zabudowy o takim przeznaczeniu;
3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków:
− dla budynków mieszkalnych – 9 m,
− dla garaży i budynków gospodarczych – 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych:
− dach stromy,
− dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy płaskie,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,4; w przypadku realizacji piwnicy
dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy do 0,5,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 75%;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 2500 m2
;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 2500 m2
,
b) minimalna szerokość frontu działki - 35 m;
6) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia do wyłączenia z produkcji leśnej - 20% powierzchni działki
budowlanej,
b) na powierzchni działki budowlanej nie wyłączonej z produkcji leśnej:
− nakazuje się zachować leśny charakter runa,
− nakazuje się zachować istniejące ukształtowanie terenu, w szczególności niedopuszczalna
jest zmiana istniejących wysokościowych rzędnych terenu o wartość przekraczającą +/-0,5
m,
c) fragment terenu położony w strefie 12 m od granicy lasu, gdzie z przepisów odrębnych
wynikają ograniczenia dla usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
związane z odległością od lasu,
d) teren położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła,
przy zagospodarowaniu nieruchomości obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów
odrębnych,
e) fragment terenu położony w strefie bezpieczeństwa rurociągu naftowego DN 250 mm, gdzie
należy uwzględnić przepisy § 16 ust. 2.

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).