Łomianki

Dąbrowa Leśna

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 245 000 PLN
Powierzchnia działki
1 500 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
34
Długość działki (mb.)
45
Kształt działki
Trapez
Ogrodzenie
Siatka

Opis nieruchomości

Atrakcyjna działka budowlana o wymiarach 34mx45m ze wszystkimi mediami położona w willowej części Łomianek w Dąbrowie Leśnej ,

przeznaczona w MPZP pod:

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojqca lub bli2niacza,
b) uzupelniaj4ce - istniejqca zabudowa uslttgowa pn! crym niedopuszczalne jest lokalizowanie
nowej zabudowy uslugowej na nieruchomoSciach gdzie nie rna istniejqcej zabudowy uslugowej;
2) wskaZniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynk6w:
a) maksymalna wysokoSi budynk6w:
- dla budynk6w mieszkalnych i uslugouych - 9,0 m,
- dla garazy i budynk6w gospodarcrych - 6,0 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie polaci dachowych - dach stromy,
c) intensy,r.noSd zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,6, w przypadku realizacji piwnicy dopuszcza
sig zwigkszenie intensyr,vnoSci zabudowy do 0,9,
d) maksynalna powierzchnia zabudowy - 30%,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 60Vo:
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziafu nieruchomoSci -
1000 rn';
4) za-sady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci:
a) minimalna powierzchnia dzialki:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojqcej - 1200 rnr,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blilniaczej - 1000 mr;
b) minimalna szerokoS6 frontu dzialki:
- dla zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoiqcej - 25 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliZniaczej - 20 m

UWAGA !!!!! Cena nie podlega negocjacji .


Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).