Konotopa

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
3 440 000 PLN
Powierzchnia działki
8 614 m2

Opis nieruchomości

Szanowni Państwo,

na sprzedaż działka oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami.
4MN/U (mieszkaniowo usługowa) w najmniejszej jej części, pozostałe to U/MN (usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej) oraz U/P (usługowo produkcyjna) o łącznej powierzchni 8635m2, bezpośrednio od właściciela.

Wymiary działki: 12m x 228,5m x 45m x 175m

Media: woda na działce, prąd i gaz w drodze przy działce.

Wjazd na działkę z dwóch stron. Z jednej strony drogą asfaltową gminną (4KDD) w spokojnej okolicy domów jednorodzinnych, z drugiej strony drogą utwardzoną (łąki).

Powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na działce oznaczonej symbolami U/MN oraz U/P do 80%, powierzchnia biologicznie czynna min. 20%

Doskonała lokalizacja zapewni Państwu szybki dojazd do autostrady A2 i obwodnicy Warszawy na odcinku S8.

Szczegółowy MPZP przewiduje :
U/MN
1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania
1) przeznaczenie podstawowe usługi w zakresie: rzemiosła, handlu detalicznego, handlu ekspozycyjnego, handlu hurtowego, budownictwa, hotelarskie i gastronomii, obsługi nieruchomości, wynajmu, poczty, telekomunikacji, działalności weterynaryjnej, usług pralniczych, transportu, logistyki, gospodarki magazynowej, administracji, pośrednictwa finansowego, obsługi technicznej i napraw pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw do pojazdów i olejów opałowych oraz rzemiosła produkcyjnego
2) przeznaczenie uzupełniające
a) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej
b) urządzenia komunikacji, urządzenia budowlane, urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych
c) garaże wbudowane lub dobudowane i budynki gospodarcze towarzyszące zabudowie
d) zieleń urządzona, obiekty małej architektury
3) przeznaczenie dopuszczalne
a) zabudowa mieszkaniowa w budynkach wolno stojących lub funkcja mieszkaniowa - wbudowana
2) powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na działce budowlanej do 80%
3) powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej co najmniej 20%
4) wysokość budynków
a) usługowych do 3 kondygnacji do 15m
b) zachowanego budynku mieszkalnego do 3 kondygnacji do 11m
c) gospodarczych w zachowanej zabudowie zagrodowej do 2 kondygnacji do 6m
d) budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja do 4,5m
e) reklam i masztów oświetleniowych do 25m wysokości
5) kształt dachów dachy spadziste 25-45° lub płaskie
6) kolorystyka
a) kolor elewacji w barwach pastelowych i szarościach
b) dachy-ciemne od brązu poprzez czerwień do szarości -ciemne od brązu poprzez czerwień do szarości
7) powierzchnia usług
a) wbudowane usługi towarzyszące do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub gospodarczego w tym usługi handlu do 50m2 powierzchni sprzedaży
b) usługi handlu detalicznego do 200m2 powierzchni sprzedaży w jednym lokalu

U/P

1U/P- 19U/P
1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania
1) przeznaczenie podstawowe zabudowa usługowo-produkcyjna: produkcja i przetwórstwo rzemieślnicze, budownictwo, handel detaliczny i ekspozycyjny, handel hurtowy, magazyny, transport, obsługa komunikacji hotele i gastronomia, obsługa techniczna i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż paliw do pojazdów i olejów opałowych
2) przeznaczenie uzupełniające
a) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej
b) urządzenia komunikacji, urządzenia budowlane, urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych
c) zieleń urządzona, obiekty małej architektury
3) przeznaczenie dopuszczalne
a) zachowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa (budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodarcze związane z produkcją rolniczą)
b) wbudowane funkcja mieszkaniowa
c) na terenach 2U/P, 3U/P, 5U/P, 6U/P, 7U/P, 8U/P, 9U/P, 10U/P, 13U/P, 15U/P, 19U/P zabudowa mieszkaniowa na działkach które uzyskały status działek przeznaczonych pod zabudowę przed wejściem planu w życie
d) maszt telefonii komórkowej na działkach powyżej 4ha i maszty reklamowe
e) na terenach 3U/P i 14U/P zachowana napowietrzna linia elektroenergetyczna 110kV
4) zasady zagospodarowania zachowanie, budowa, roboty budowlane (montaż, remont, rozbiórka, przebudowa)
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji
a) forma budynków powinna być ukształtowana w nawiązaniu do architektury współczesnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych. Zakaz stosowania siddingu i terrakoty na elewacjach
b) ustala nasadzenia szpalerowe wzdłuż granic terenu U/P
c) lokowanie zabudowy mieszkaniowej wymaga utrzymania standardów środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej
d) na działce budowlanej o ustalonym normatywie jeden budynek mieszkalny wolno stojący, jeden segment bliźniaka lub jeden lokal mieszkalny wbudowany. Realizacja drugiego budynku mieszkalnego winna być poprzedzona podziałem działki o powierzchniach nie mniejszych niż ustalone
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy zabudowy
a) sytuowanie nowej zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem planu z uwzględnieniem warunków wymienionych j.n. lit. b, c, d
b) parterowe obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury technicznej, trwałe elementy konstrukcyjne budynków (schody na gruncie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolumnach lub wykusz o maksymalnym wysięgu do 1 m poza lico budynku), dopuszczalne pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a linią zabudowy
c) linie zabudowy obiektów produkcji, przetwórstwa i usług wzdłuż wspólnej granicy działki z projektowaną i istniejącą zabudową mieszkaniową, ustala się na 1,5 wysokości zabudowy obiektów produkcji, przetwórstwa i usług (dotyczy ściany najbliższej tej granicy)
d) dopuszcza się wycofanie zabudowy w głąb działki
e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od granicy działek pełniących funkcje niepublicznych dróg wewnętrznych
f) sytuowanie zabudowy w korytarzu napowietrznej linii elektroenergetycznej zgodnie z ustaleniami zapisanymi w ust. 5 pkt 4 i 5 oraz ust. 6 pkt 1 lit d
g) linie zabudowy od strony Kanału Konotopa nie mniej niż 10m od jego brzegu
2) powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na działce budowlanej zabudowa usługowo-produkcyjna i zachowana zabudowa zagrodowa do 80%
3) powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej zabudowa usługowo-produkcyjna i zachowana zabudowa zagrodowa, co najmniej 20%
4) wysokość budynków
a) zabudowa usługowo-produkcyjna nie więcej niż 20m
b) budynki mieszkalne do 3 kondygnacji nie więcej niż 11m
c) budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej do 2 kondygnacji nie więcej niż 6m
d) budynki gospodarcze i garaże 1 kondygnacja nie więcej niż 4,5 m
e) reklamy i maszty oświetleniowe nie więcej niż 25m wysokości
5) kształt dachów dachy płaskie lub skośne 25-35°
6) kolorystyka
a) kolor elewacji w barwach pastelowych i szarościach
b) dachy -ciemne od brązu poprzez czerwień do szarości
7) powierzchnia usług usługi handlu detalicznego do 200m2 powierzchni sprzedaży w jednym lokalu
8) reklamy (§ 12.)
a) w postaci; słupów ogłoszeniowych o wysokości do 2,5 m, tablic i neonów na budynkach, w powiązaniu z małą architekturą i kubaturą budynków oraz masztów
b) na tymczasowych ogrodzeniach placów budowy, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy
c) na dachu budynku o wysokości i formie zharmonizowanej z architekturą budynku
d) zakazuje się umieszczanie reklam i znaków informacyjno - plastycznych w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytywanie
9) ogrodzenia
a) ogrodzenia działek od strony dróg lokowane w liniach rozgraniczających ulicy za chodnikiem, o max wysokości 2,2 m nad poziom terenu, ażurowe w 50%, z cokołem pełnym do wysokości 0,6 m nad poziom terenu
b) ustala się narożne ścięcia linii ogrodzeń nie mniejsze niż 5 m x 5m dla dróg KDD i niepublicznych dróg wewnętrznych. W przypadku skrzyżowania dróg zbiorczych z drogami KDD i niepublicznymi wewnętrznymi narożne ścięcia linii ogrodzeń niesymetryczne i nie mniejsze niż 10m dla drogi KDZ i 5 m dla drogi KDD i drogi wewnętrznej
c) ustala się zakaz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeń pełnych (z wyjątkiem elementów słupów i podmurówek)
d) ogrodzenia 3m od brzegu Kanału Konotopa
10) obiekty małej architektury w szczególności: pojemniki z zielenią, słupki, murki, ławki, pomniki, miejsca (obudowa) na pojemniki na śmieci
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, odpowiednio zgodnie z § 16
1) minimalne powierzchnie nowych wydzielanych działek
a) 3000m2
b) ustalenie minimalnych powierzchni działek budowlanych nie dotyczy działek wydzielanych: dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, pod drogi wewnętrzne, działek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych lub działek, które uzyskały status działek budowlanych przed wejściem planu w życie albo status działek przeznaczonych pod zabudowę, a realizacja zabudowy na tych działkach zgodna będzie z przepisami odrębnymi
c) dopuszczalne obniżenie minimalnej powierzchni nowych działek o 5% lub 10% jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi
2) minimalne fronty nowych wydzielanych działek budowlanych nowe działki z zabudową usługową lub produkcyjną - 30m
3) kąt położenia granicy nowych wydzielanych działek budowlanych do linii rozgraniczającej zachowanie istniejących kątów położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dróg
4) Zasady i warunki podziału
a) każda wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do infrastruktury technicznej

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).