Radzymin

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
12 700 000 PLN
Powierzchnia działki
57 847 m2

Opis nieruchomości

Działka Przemysłowa/Budowlana w Radzyminie
Na sprzedaz teren przemysłowy/budowlany o łacznej powierzchni 5784 m2 w sasiedzctwie dużych przedsiebiorstw w Radzyminie - między innymi Coca Cola, Mennica, Drukarnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone sa symbolem P/UR - przemysł oraz usługi rzemiosła.

Przemysł
1. Przeznaczenie terenu pod funkcje przemysłowe oznacza się symbolem P na rysunku planu.
2. Na terenach oznaczonych symbolem P plan dopuszcza lokalizację obiektów przemysłu oraz rzemiosła produkcyjnego, z wyjątkiem określonych w ust. 3.
3. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów określonych w § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określeniarodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 52, poz. 284/, jako szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.
4. Warunkiem lokalizacji inwestycji wymienionych w ust. 2 jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko, w której zostanie określony wpływ inwestycji na środowisko oraz działania dla eliminacji lub zmniejszenia szkodliwego wpływu inwestycji na środowisko.
5. Występowanie, zasięg i rodzaj uciążliwości obiektów i urządzeń określa się na podstawie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, sporządzonych przez uprawnione osoby i jednostki, z uwzględnieniem zastosowanych technologii oraz wielkości produkcji.
6. zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń przemysłu o uciążliwości wykraczającej poza działkę budowlaną, z wyjątkiem następujących przypadków:
1) gdy strefa uciążliwości zamyka się w granicach terenu przeznaczonego w planie pod przemysł,
2) gdy strefa uciążliwości obiektu poza granicami działki obejmuje istniejące obiekty i urządzenia terenu tworzące uciążliwość, jak obiekty przemysłu, rzemiosła, drogi i ulice, place postojowe i inne.
7. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów i urządzeń przemysłu, których zasięg uciążliwości miałby objąć obiekty przemysłu i rzemiosła spożywczego.
8. Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i transportowych w granicach działki budowlanej.
9. Nakazuje się zachowanie co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością.
§ 33
Usługi rzemiosła
1. Przeznaczenie terenu pod usługi rzemiosła oznacza się symbolem UR na rysunku planu w skali 1:5000 oraz na częściach A i E rysunku planu w skali 1:1000.
2. Na terenach oznaczonych symbolem UR plan dopuszcza adaptację, rozbudowę i lokalizację obiektów rzemiosła usługowego lub produkcyjnego.
3. Dopuszcza się lokalizację usług rzemiosła jako obiektu wbudowanego pod warunkiem, że uciążliwość obiektu nie wykracza poza lokal, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Na działkach budowlanych przeznaczonych pod usługi rzemiosła dopuszcza się lokalizację budynku jednorodzinnego lub mieszkania dla właściciela obiektu.
5. W wypadku, gdy obiekt usług rzemiosła jest realizowany jako wbudowany w budynek jednorodzinny właściciela, zasięg uciążliwości obiektu może obejmować działkę budowlaną.
6. Zakazuje się lokalizacji obiektów usług rzemiosła o uciążliwości wykraczającej poza działkę budowlaną w następujących wypadkach.
1) w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
2) na terenach, na których plan ustala zabudowę mieszkaniową jako funkcję podstawową.
7. Dopuszcza się lokalizację obiektów usług rzemiosła o uciążliwości wykraczającej poza działkę budowlaną w następujących wypadkach:
1) na terenach, na których plan ustala funkcję usług rzemiosła jako funkcję podstawową,
2) na terenach przeznaczonych w planie pod funkcje przemysłowe jako funkcje podstawowe,
3) gdy zasięg uciążliwości obiektu poza granicami działki obejmuje obiekty i urządzenia terenu tworząc uciążliwość, jak obiekty przemysłu, rzemiosła, drogi i ulice, place postojowe i inne.
8. W stosunku do obiektów lokalizowanych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują ustalenia § 4 i § 5.
9. Nakazuje się zachowanie co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością, z zastrzeżeniem ust. 8.
10.W stosunku do obiektów lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta obowiązują ustalenia § 13.
11.Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników w granicach działki budowlanej.

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).