Lipków

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
520 000 PLN
Powierzchnia działki
2 500 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
17
Długość działki (mb.)
164
Kształt działki
Prostokąt
Gaz
W drodze
Ogrodzenie
Siatka

Opis nieruchomości

Działka budowlana 2500m2 położona w miejscowości Lipków w gminie Stare Babice.
dojazd do działki ulicą asfaltową, 200m do Puszczy Kampinoskiej. Bardzo spokojna i cicha okolica, dobry dojazd do Warszawy.
Wymiary działki: 16x160m,
Wszystkie media są na działce: woda, kanalizacja, prąd, gaz.
Działka ogrodzona z małym drewnianym domkiem .
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice działka przeznaczona na cele MN2-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W najbliższym sąsiedztwie 300m osiedle Kampinos. W pobliżu sklep spożywczy, plac zabaw, zabytkowy park. Do najbliższego przystanku autobusowego 150m.
Cena podlega negocjacji.

Miejsce godne polecenia i zamieszkania.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (realizowana w formie
budynków wolnostojących lub bliźniaczych, na terenie przy Lipkowskim Stawie zabudowa
wolnostojąca, bez podpiwniczenia);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
d) parkingi, budynki gospodarcze i garaże niezbędne do obsługi terenów,
e) zabudowa usługowa bez obowiązku realizacji budynku mieszkalnego, w takim przypadku
w projekcie zagospodarowania działki lub terenu należy wskazać teren zarezerwowany pod
budynek o funkcji podstawowej;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami §8;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości nie mniejszej niż:
- 10 metrów od linii rozgraniczających drogi KDG,
Id: OQUNB-HOYAK-VJGRO-PTAQH-SGXRZ Strona 27
- 5 metrów od linii rozgraniczających dróg KDZ (jednak nie mniej niż 8 m od krawędzi jezdni),
KDL, KDD i KDW lub według rysunku planu,
- pozostałe według rysunku planu,
b) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit.c) –11,5 b) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit.c) –11,5 m (2 kondygnacje nadziemne
oraz kondygnacja poddasza użytkowego) przy zastosowaniu dachów o nachyleniu połaci 20o
60o
, dla dachów płaskich - maksymalna wysokość zabudowy 7,5 m (2 kondygnacje
nadziemne),
c) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 6 m,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%,
e) wskaźnik powierzchni zabudowy maksymalnie 0,35,
f) wskaźnik intensywności zabudowy maksymalnie 0,9;
5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczące terenów
i obiektów chronionych na podstawie przepisów odrębnych– odpowiednio zgodnie z ustaleniami
§9;
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem- odpowiednio
zgodnie z ustaleniami §11, ponadto plan ustala:
a) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej:
- w przypadku realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jednym lokalu lub
dwulokalowego, gdy powierzchnia użytkowa podstawowa jednego z tych lokali nie
przekracza 80 m2 - 1000 m2 lub według rysunku planu,
- w przypadku realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego o podziale
między lokalami w pionie, gdy powierzchnia użytkowa podstawowa jednego z tych lokali
przekracza 80 m2 lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej –
750 m2 na każdy lokal lub segment bliźniaka lub według rysunku planu,
- dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej w celu lokalizacji obiektów
infrastruktury technicznej,
- dopuszcza się obniżenie minimalnej powierzchni nowowydzielanych działek budowlanych
o 10%, jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi,
b) szerokość frontu nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 18 metrów, dla zabudowy
bliźniaczej-13 metrów,
c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego zbliżony do kąta prostego (nie
mniej niż 60o
);
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §12;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - odpowiednio zgodnie
zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §12;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13;
10) zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej zabudowy - odpowiednio
zgodnie z ustaleniami §14;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - zgodnie
z ustaleniami §15.

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
  • Komunikacja: Autobus

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).