Lipków

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
790 600 PLN
Powierzchnia działki
1 340 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
45.5
Długość działki (mb.)
29.5
Kształt działki
Prostokąt

Opis nieruchomości

Atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1 340 m² położona w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice. MPZP przewiduje :
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolno stojących lub
bliźniaczych;
2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, garaże budynki gospodarcze, zieleń urządzona;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi jako wbudowany lokal użytkowy, drogi wewnętrzne.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego odpowiednio według § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przyporządkowuje się wyznaczone na rysunku
planu tereny MN2 do określonych, w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
3) w przypadku lokalizacji na terenach MN2 usług oświaty – przedszkoli przyporządkowuje się jak dla terenów
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu:
1) z uwzględnieniem ustaleń § 7 pkt 1 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) na działce budowlanej:
a) ustala się budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący lub budynek mieszkalny jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym lokalem użytkowym lub bez wbudowanego lokalu użytkowego,
b) ustala się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży jako wolno stojących, wbudowanych lub
dobudowanych;
3) dopuszcza się realizację usług w formie wbudowanego usługowego lokalu użytkowego do 30% powierzchni
całkowitej budynku mieszkalnego, w tym usługi handlu do 50 m2 powierzchni sprzedaży, ale nie więcej niż 30%
powierzchni całkowitej tego budynku mieszkalnego;
4) zachowuje się istniejące budynki mieszkalne oraz usługi w oddzielnych budynkach dopuszczając ich wymianę,
remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, dostosowanie do obowiązujących wymogów technicznych,
wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków, zmianę kolorystyki
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów pod warunkiem stosowania odpowiednio, określonych
w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) obowiązują następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki budowlanej:
a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70%,
b) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
c) maksymalna intensywność zabudowy: 1,0 dla wszystkich kondygnacji;
d) maksymalna wysokość zabudowy 12 m, w tym:
- 12 m dla budynków mieszkalnych i budynków mieszkalnych z lokalem użytkowym,
- 6 m dla budynków gospodarczych lub garaży wolno stojących lub dobudowanych,
e) ustalenie lit. d nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja
jest zgodna z przepisami odrębnymi,
f) kolorystyka elewacji budynków i pokrycia dachów – odpowiednio według § 7 pkt 4,
g) ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych: od 10o do 42º; dopuszcza się lukarny i okna połaciowe;
dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się stosowanie dachów płaskich do 10o
,
h) dla ogrodzeń działek obowiązują ustalenia § 7 pkt 2,
i) dla obiektów małej architektury obowiązują ustalenia § 7 pkt 5,
j) dla sytuowania tablic i urządzeń reklamowych obowiązują ustalenia § 7 pkt 3;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej jak w ust.5 pkt 1;
7) nakazuje się realizację miejsc do parkowania i sposób ich realizacji według minimalnego wskaźnika określonego
w § 12 ust. 3.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem, parametry
uzyskiwanych działek:
1) minimalna powierzchnia działki:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z wbudowanym lokalem użytkowym lub bez
wbudowanego lokalu użytkowego – 1 000 m2
,
b) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym lokalem użytkowym lub
bez wbudowanego lokalu użytkowego – 750m2
;
2) minimalna szerokość frontu działki:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z wbudowanym lokalem użytkowym lub bez
wbudowanego lokalu użytkowego – 18 m,
b) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym lokalem użytkowym lub
bez wbudowanego lokalu użytkowego – 13m;Nieruchomość znajduje się około 9 km od granicy Warszawy oraz trasy szybkiego ruchu S8.

Położenie nieruchomości w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego daje możliwość aktywnego odpoczynku i kontaktu z przyrodą.


W bliskim sąsiedztwie znajdziemy szkołę podstawową, przedszkole, kościół, przystanek autobusowy (około 250m) i wiele innych punktów handlowo-usługowych.Wymiary działki: 45,5m x 29,5m

Działka jest uzbrojona w prąd, wodociąg, kanalizacje, (gaz w drodze).

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).