DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
2 950 020 PLN
180 PLN/m2
KAZUŃ NOWY
Opis
Do sprzedania grunt o powierzchni 17440m2 i szerokości 51m, położony w Kazuniu Nowym z bezpośrednim dostępem do jeziora Dolnego.

Teren objęty MPZP :

- ok.1265 m2 pod drogę opaskową przy trasie S7

- ok. 6745 m2 teren usługowo-produkcyjny
1) przeznaczenie terenu: podstawowe: tereny usługowo - produkcyjne: tereny usług komercyjnych z wykluczeniem obiektów o pow. sprzedaży > 2000 m² w zakresie handlu; gastronomii, rzemiosła usługowego, hotelarstwa, wystawiennictwa, finansów ,usługi motoryzacyjne, obsługa rolnictwa, hurtownie, składy, magazyny, przemysł lekki o zaawansowanej technologii, zaplecze transportu i infrastruktury technicznej;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m²;
c) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 50%;
d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 30 %;
e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy -0,05;
f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy -1,5;
g) wysokość zabudowy: 12,5 m do górnej najwyższej krawędzi dachu;
h) dachy: płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia do 60 °;
i) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;
j) zasady stosowania ogrodzeń – zgodnie z § 6 ust. 13;
k) na terenie oznaczonym symbolami: 1U/P-1 (część terenu), 1U/P-4, 1U/P-5, 1U/P-13, 1U/P-14, 2U/P-1, 2U/P-2, 2U/P-3, 2U/P-4, 2U/P-5 występują rozlewiska stagnującej wody po roztopach i po intensywnych opadach – obowiązują ustalenia zgodnie z § 17 pkt. 3;
l) tereny oznaczone symbolami: 1U/P-8, 1U/P-12, 1U/P-13, 1U/P-14 są położone na obszarze strefy ochronnej ograniczającej wysokości obiektów budowlanych – obowiązują ustalenia zgodnie z § 17 pkt. 6 i 7;
3) zasady scalania i podziału nieruchomości:
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 16;
b) minimalna powierzchnia działki – 3000 m²;
c) minimalna szerokość frontu działki – 30 m;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) wzdłuż granic działek prostopadłych do drogi krajowej nr 7, przy szerokości frontu działki < 100m – pasy zieleni szerokości 5,0 m;
b) wzdłuż granic działek prostopadłych do drogi krajowej nr 7, przy szerokości frontu działki > 100m – pasy zieleni szerokości 10,0 m;
c) w zakresie ochrony środowiska obowiązują ustalenia według § 7 do § 12;
d) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia zawarte w § 13 do §14;

- ok 8062 m2 tereny rolne
1) przeznaczenie terenu: podstawowe: tereny rolnicze: sady, łąki, pastwiska oraz nieużytki rolne; uzupełniające: dopuszcza się realizację nowej zabudowy zagrodowej, dla gospodarstw rolnych;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
Na terenach zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych ustala się:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 3000m²;
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%;
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki zagrodowej - 0,4;
e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki zagrodowej - 0,05;
f) wysokość zabudowy: do 9,0 m (1 kondygnacja + poddasze użytkowe), dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych w budynkach mieszkalnych od 20º do 60º, w pozostałych budynkach do 45 º;
g) wysokość zabudowy gospodarczej/inwentarskiej: do 6,0 m, 1 kondygnacja;
h) zasady wznoszenia ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 13;

Prąd ok. 300m od działki

CENA DO NEGOCJACJI !!!!


Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
Szczegóły oferty

Cena2 950 020 PLN

Powierzchnia działki16 389 m2

Przeznaczenie działkiPrzemysłowa

Szerokość działki (mb.)51

Długość działki (mb.)300

Kształt działkiProstokąt

Droga dojazdowaAsfaltowa