DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
3 515 200 PLN
800 PLN/m2
WARSZAWABielany
Opis
Działka inwestycyjna o powierzchni 4390 m². / szer. ok. 45m na ok.88m głębokości /
Dojazd droga publiczna: asfalt, ogrodzenie: betonowe
Media: woda, kanalizacja, prąd, gaz przy działce

Dobry dojazd-15 km do centrum Warszawy , w pobliżu trasy A2 i S7, blisko przystanek komunikacji miejskiej, 200m od granicy Warszawy.

Idealna dla funkcji warsztatowej ,magazynowej, produkcyjnej, usługowej, brak ograniczeń wynikających z ochrony sąsiedztwa.

MPZP stanowi :
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1, 2 i 3 - PW jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę usługową, produkcyjną, składów i wytwórczości, których uciążliwość nie może wykraczać poza zewnętrzne granice działek do których inwestor posiada tytuł prawny.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne możliwość wyodrębnienia lokalu mieszkalnego dla właściciela obiektu oraz lokalizację zapleczy socjalnych z zastrzeżeniem wynikającym z § 15 ust. 7 nie więcej jednak niż 20% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce, do której inwestor posiada tytuł prawny.
3. Na terenach o których mowa w ust. 1 plan dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy wraz z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy po spełnieniu warunków określonych w przepisach szczególnych i odrębnych.
4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz ich zagospodarowania:
1) maksymalna wysokość zabudowy nie więcej niż 14,0 m; usytuowanie poziomu 0.00 poziomu podłogi budynku maksimum 0,5 m powyżej poziomu terenu, w wyjątkowych sytuacjach ze względu na istniejące uwarunkowania dopuszcza się usytuowanie poziomu 0.00 na wysokość 0,9 m nad poziomem istniejącego terenu oraz podniesienie poziomu otaczającego terenu o ok. 0,4 m, z zachowaniem maksymalnej wysokości 14,0 m;
2) w zagospodarowaniu działki obowiązuje urządzenie i zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na przestrzeni nie mniejszej niż 10% ogólnej powierzchni działki;
3) powierzchnia zabudowana, w tym również powierzchnia utwardzona chodników i dojazdów, nie może przekraczać wielkości 90% ogólnej powierzchni działki;
4) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej wynosi 1000 m z zastrzeżeniem pkt 11;
5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie więcej niż 4;
6) garaże na samochody mogą być lokalizowane jako obiekty wbudowane lub dobudowane do budynków, bądź jako wolno stojące;
7) miejsca parkingowe winny być zlokalizowane w obrębie posesji własnych inwestorów według minimalnego wskaźnika określonego na 2 m.p. na każde 100 m² powierzchni użytkowej przy czym ich minimalna liczba winna wynosić 2 m.p.;
8) w przypadku o którym mowa w pkt 8, gdy powierzchnia użytkowa przekracza 500 m², dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika miejsc parkingowych do 1 m.p. na każde rozpoczęte 100 m powierzchni użytkowej;

Podana cena jest kwotą netto do której należy doliczyć 23% vat. Przy kupnie nie ma podatku PCC.

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
Szczegóły oferty

Cena3 515 200 PLN

Powierzchnia działki4 394 m2

Przeznaczenie działkiPrzemysłowa

Szerokość działki (mb.)45

Długość działki (mb.)88

Kształt działkiTrapez

OgrodzenieMieszane

Droga dojazdowaAsfaltowa