DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
22 705 500 PLN
1 500 PLN/m2
OŻARÓW MAZOWIECKI
Opis
Do sprzedania idealna działka pod osiedle domów w zabudowie bliźniaczej, czterolokalowej lub wolnostojącej, położona tylko 200m od stacji kolejki podmiejskiej i 800 od węzła w Morach /wjazd na autostradę S8 /, w gminie Ożarów Mazowiecki . Odległość od dworca Centralnego i Pałacu Kultury to tylko 11km. Łączna powierzchnia wszystkich budynków może wynieść aż 22 000m2, powierzchnia zabudowy ok. 9 000m2

Wymiary działki to 52m na 277m . Dojazd do nieruchomości drogami asfaltowymi możliwy jest z dwóch stron tj . od dłuższego i krótszego boku.

Gaz, prąd, wodociąg przy działce , Brak kanalizacji .

Teren objęty MPZP :

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, zieleń urządzona oraz obiekty małej architektury;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi jako wbudowane lokale użytkowe oraz usługi w oddzielnych budynkach, drogi wewnętrzne.
3. Obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego odpowiednio zgodnie z § 6;
2) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego odpowiednio zgodnie z § 7;
3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przyporządkowuje się wyznaczone na rysunku planu tereny MN/U, o których mowa w ust. 1, do określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska terenów przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniowo – usługową”;
4) na terenie 16MN/U kapliczka – obowiązują odpowiednio ustalenia § 7 pkt 14.
4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
1) na działce budowlanej ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w budynkach wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej;
2) w zakresie realizacji usług:
a) dopuszcza się usługi w formie wbudowanego usługowego lokalu użytkowego do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, w tym usługi handlu detalicznego do 50 m² powierzchni sprzedaży, ale nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej tego budynku mieszkalnego,
b) dopuszcza się usługi w oddzielnych budynkach, w tym usługi handlu detalicznego do 400 m² powierzchni sprzedaży; dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych wbudowanych w budynkach usługowych,
c) ustala się zakaz lokalizacji obiektów obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem terenów 2MN/U i 12MN/U), usług handlu z zakresu stacji paliw;
3) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży jako wolno stojących, wbudowanych lub dobudowanych;
4) dopuszcza się posadowienie budynków do jednej kondygnacji podziemnej;
5) ustalenia dotyczące zasad lokalizacji oraz sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 2;
6) dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej;
7) obowiązują następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki budowlanej:
a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%,
b) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
c) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 12,5 m, w tym:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 12,5 m,
- dla zabudowy usługowej w oddzielnych budynkach – 12,5 m,
- dla budynków gospodarczych lub garaży – 10,5 m,
e) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
8) w zakresie kolorystyki elewacji i dachów – obowiązują odpowiednio ustalenia § 6 pkt 3;
9) w zakresie geometrii dachów ustala się dachy o kącie nachylenia połaci do 42°, z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych;
10) ogrodzenia – ustalenia odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 4;
11) obiekty małej architektury – ustalenia odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 5;
12) tablice i urządzenia reklamowe – ustalenia odpowiednio zgodnie z § 6 pkt 6;
13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego – 1200 m²,
b) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej – 600 m²;
14) ustala się zasady realizacji oraz minimalną liczbę miejsc do parkowania odpowiednio zgodnie z § 11 pkt 10.
5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, ustala się:
1) minimalną powierzchnią działki:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego – 1200 m²,
b) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej – 600 m²;
2) minimalną szerokość frontu działki:
a) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego – 16 m,
b) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej – 10 m;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60° – 120°;

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
Szczegóły oferty

Cena22 705 500 PLN

Powierzchnia działki15 137 m2