DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
432 000 PLN
209,10 PLN/m2
DĘBINA
Opis
Działka z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi, z dobrym dojazdem, objęta MPZP.
Plan określa te tereny jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające to usługi nieuciążliwe.
Dziaka narożna w kształcie nieforemnego trapezu, bokiem o długości ok 49m przylegająca do trasy S7, pozostałe boki 56m, 39m i 55m

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej;
b) budynki usługowe w zabudowie wolnostojącej lub jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne;
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno- usługowego;
3 ) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
- 1000 m² dla budynków mieszkalnych wolnostojących;
- 800 m² na każdy dom mieszkalny w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do kanalizacji;
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%;
d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05;
f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75;
g) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalnousługowego, usługowego: do 11,0 m, 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 20º do 60º;
h) wysokość budynku gospodarczego/garażowego – do 6,0 m, 1 kondygnacja, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia min. 20º;

Kontakt:
Magdalena Horodyska
mhorodyska@liderhaus.pl
730 900 366
Szczegóły oferty

Cena432 000 PLN

Powierzchnia działki2 066 m2